Chinese English Japanese     
 
 
Tai Xu Pavilion
Qixia Feitian
Cloudy Pavilion
Memorial Stone Rill
Red Leaf Hill
Woyun Pavilion
King of the River
Mingjing Lake
Lu Yu Tea House
Qianlong Imperial Garden
More

 

 

 

Contact Us

Tel: 86-25-85761831

Fax: 86-25-85768152

E-mail: njqxs@163.com

Address: 88# Qixia Street, Nanjing

Post Code: 210033

Qixia Mountain Scenic Area of Nanjing, China.