Chinese English Japanese     
 
 
Red Maple of Qixia
Qixia Temple
Ming Zheng Memorial Stone
Se li Tower
Thousand Buddas Rock
Peach Blossom Lake Site
Yu King Memorial
Open Sky Rock, One Way Sky
Qianlong Imperial Garden
Lu Yu Tea House
More

 

 

 

Introduction of the Sceneries

 
Red Maple of Qixia
Red Maple of Qixia
Qixia Temple
Qixia Temple
Ming Zheng Memorial Stone
Ming Zheng Memorial Stone
Se li Tower
Se li Tower
Thousand Buddas Rock
Thousand Buddas Rock
Peach Blossom Lake Site
Peach Blossom Lake Site
Yu King Memorial
Yu King Memorial
Open Sky Rock, One Way Sky
Open Sky Rock, One Way Sky
Qianlong Imperial Garden
Qianlong Imperial Garden
Lu Yu Tea House
Lu Yu Tea House
Mingjing Lake
Mingjing Lake
King of the River
King of the River
Woyun Pavilion
Woyun Pavilion
Red Leaf Hill
Red Leaf Hill
Memorial Stone Rill
Memorial Stone Rill
Cloudy Pavilion
Cloudy Pavilion
Qixia Feitian
Qixia Feitian
Tai Xu Pavilion
Tai Xu Pavilion